Menu

Jest projekt budżetu miasta Tarnowa na przyszły rok

TARNÓW. Władze miejskie Tarnowa zakończyły prace nad projektem budżetu miasta na rok 2021, dokument w poniedziałek 16 listopada trafił do kancelarii Rady Miejskiej.

Prace nad przyszłorocznym budżetem odbywały się w bardzo nietypowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, który w dużej mierze odcisnął swoje piętno na założeniach i kształcie tego ważnego dokumentu.

Charakteryzując projekt budżetu miasta na rok 2021 należy przypomnieć najważniejsze uwarunkowania, w jakich tworzony był dokument, również te ubiegłoroczne, z których najważniejsze są: zmniejszenie podatku PIT o 1 proc.; wyłączenie z opodatkowania osób do 26. roku życia; podwyżki płacy minimalnej, wyższe wydatki na oświatę m.in. z powodu rosnących kosztów i podwyżek płac nauczycieli, które nie zostały w pełni zrekompensowane przez rząd; znaczące obniżenie dochodów miasta wynikające z epidemii (pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowe wydatki na walkę z wirusem, mniejsze wpływy z opłat targowych, parkingowych, biletów autobusowych, mniejsze, a później zerowe wpływy instytucji kultury, sportu i rekreacji, wzrastające opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów…).

– Pracującym w bardzo nietypowej sytuacji twórcom projektu budżetu na 2021 rok przyświecał podstawowy cel, jakim jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb mieszkańców, przy utrzymaniu maksymalnej równowagi finansowej – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. – Dosłownie po kilkakroć oglądaliśmy każdą przysłowiową złotówkę, zastanawiając się nad celowością jej wydania. Wszędzie szukaliśmy oszczędności i możliwości ograniczenia wydatków, również w miejskiej administracji, ale przy założeniu, że nie obniży to jakości i poziomu obsługi tarnowian. Oczywistym jest, że w czasie pandemii szczególną uwagę przywiązywaliśmy do spraw ochrony zdrowia i opieki społecznej, aby jak najlepiej pomóc najsłabszym i potrzebującym wsparcia – na ten cel planujemy wydatkować prawie 4,5 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

Prezydent podkreśla, iż największą pozycją w budżecie miasta, jak co roku, są wydatki na oświatę. – Zadeklarowana przez rząd subwencja oświatowa wyniesie 213,1 mln zł, ale łączne koszty utrzymania tarnowskiej oświaty sięgną 340,2 mln zł (w tym roku było to 329,9 mln zł). Różnicę oczywiście pokrywamy z budżetu. Musimy też pamiętać o rezerwie na podwyżki minimalnych wynagrodzeń, które obowiązywać będą od 1 stycznia.

Prezydent zwraca uwagę, iż budżet na rok 2021 jest większy niż tegoroczny. – Dochody budżetu w 2021 roku prognozowane są na poziomie 872,5 mln zł wobec 816,4 mln zł w roku bieżącym – wskazuje Roman Ciepiela. – Po stronie wydatków mamy zaplanowane 915,8 mln zł wobec 851,7 mln w roku bieżącym. W tym miejscu konieczna jest istotna uwaga: dochody budżetu oparliśmy m.in. na udziale w podatku  PIT, który według Ministerstwa Finansów wyniesie 151,8 mln zł, gdy w rok bieżącym było to 138,3 mln zł. Wzrost udziału w PIT o ok 13,5 mln zł uważam za założenie bardzo optymistyczne.

W przyszłorocznym budżecie ujęte są środki na kontynuowanie inwestycji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz te, które miasto może otrzymać na inwestycje zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – 164,7 mln zł na inwestycje to rekord. W roku bieżącym było to 103,7 mln w 2020 r. Na pewno kontynuowana będzie przebudowa drogi krajowej nr 73, czyli ulicy Lwowskiej, będzie, modernizacja ulic Braci Saków – Okrężna, ma ruszyć budowa ul. Równoległej i Pasterskiej, planujemy oddanie do użytku Parku Doświadczeń w kamienicy Rynek 4 – wylicza prezydent. – Bardzo liczymy na dofinansowanie do przebudowy Stadionu Miejskiego. Gotowy jest projekt i gdy tylko pojawią się pieniądze możemy ruszać z przetargiem, a po wyborze wykonawcy z pracami.

PROJEKT BUDŻETU TARNOWA 2021 – PODSTAWOWE DANE

Dochody

Prognoza dochodów przyszłorocznego budżetu oparta została na kwotach otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

– Udział w podatku  PIT wg MF wyniesie 151,8 mln zł (rok 2020 – 138,3 mln zł) – wzrost o ok 13,5 mln zł. Komentarz: jest to założenie bardzo optymistyczne, bowiem ministerstwo zakłada zmianę w sposobie poboru PIT od niektórych przedsiębiorców poprzez inne zasady w tzw. karcie podatkowej, co ograniczy wpływy do jednostek samorządu terytorialnego o ok. 1,5 mld zł.

– Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów przyjęto na poziomie 26,5 mln zł.

– Subwencje ogółem wyniosą 224,3 mln zł w tym część oświatowa 213,1 mln zł (210,9 w 2020 r.).

– Dotacje wyniosą 180,4 mln zł.

– Środki pomocowe z UE – 42,1 mln zł.

Łącznie dochody w 2021 r. prognozowane są w wysokości 872,5 mln zł wobec 816,4 mln zł w roku 2020 (stan na 30.09.2020 r.) w tym:

– Dochody bieżące 751,3 mln zł (747,3 mln zł w 2020 r.)

– Dochody majątkowe 121,3 mln zł (69 mln zł w 2020 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości na podobnym poziomie jak w 2020 r, mniejsze będą wpływy z opłat za przejazdy komunikacja publiczną, korzystanie z basenów, sal widowiskowo-sportowych, lodowisk, biletów do kina i teatru.

Wydatki

Łączne wydatki zaplanowane w budżecie na 2021 rok wynoszą 915,8 mln zł wobec 851,7 mln w 2020 r. (stan na 30.09.2020 r.).

– wydatki bieżące 751,1 mln zł (747,9 mln zł w 2020 r.);

– wydatki majątkowe 164,7 mln zł (103,7 mln w 2020 r.)

Limity wydatków uwzględniają podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2021 r. oraz podwyżki płac nauczycieli wprowadzone od 1.09.2020 r. Według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów przyjęto wzrost cen i usług o 1,8%.

Największą pozycją budżetową, jak każdego roku, są wydatki oświatowe. Łącznie zapewniono na ten cel kwotę 340,2 mln zł (329,9 mln zł w 2020 r.) plus rezerwę na podwyżki minimalnych wynagrodzeń od 1.01.2021 r.

Na politykę społeczną oraz ochronę zdrowia zapisano w budżecie 214,7 mln zł wobec 210,3 mln zł w 2020 r.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>