Menu

Wymiana przestarzałych pieców z dofinansowaniem

W gminie Borzęcin realizowane są dwa projekty zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcą dla obydwu projektów jest Gmina Gnojnik, jako uzgodniony między samorządami lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań są Gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

– Realizowane projekty zakładają poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, oraz obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów mieszkalnych. Wymienione powyżej gminy biorące udział w projekcie, w opracowanych przez siebie Planach Gospodarki Niskoemisyjnej wykazały, że podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, pochodząca z węglowych jednostek grzewczych. W gminie Borzęcin poziom wykorzystania węgla dla celów grzewczych wynosi 55,6%, w gminie Czchów – 25,8%, w gminie Szczucin – 72%, w gminie Szczurowa – 92%, w gminie Gnojnik – 63,5%, w gminie Dębno – 44,9%, w gminie Zakliczyn – 35,1% – mówi Kazimierz Sobota, Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa, Zamówień Publicznych i Gospodarki Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Całkowita wartość pierwszego z projektów pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zamyka się kwotą 8 001 443,24 złotych, z czego wydatki kwalifikowane stanowią 8 001 443,24 złotych. Na realizację tego poddziałania gminy pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 7 881 432,94 złotych. Wkład własny Beneficjenta wynosi 120 010,30 złotych.

Gmina Borzęcin w ramach poddziałania 4.4.2 uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 1 043 088,65 złotych. W ramach realizowanego projektu zmodernizowanych zostanie 80 źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła (na gaz lub biomasę) wynosi 8 000,00 złotych plus maksymalnie do 6 000,00 złotych dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego.

W związku z faktem, że na etapie ankietyzacji, zapotrzebowanie na dofinansowanie prac modernizacyjnych zgłosiła większa liczba właścicieli budynków mieszkalnych, przyjęto możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych modernizacji systemów grzewczych, w przypadku pojawienia się oszczędności. Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W czasie tym zakłada się monitoring prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczej, w tym minimum jednokrotną wizytę u każdego beneficjenta ostatecznego w okresie 5 lat po rzeczowej realizacji projektu.

Według stanu na dzień 11 grudnia br. roku wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak podpisał 33 umowy z mieszkańcami.

Całkowita wartość drugiego z realizowanych projektów pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zamyka się kwotą 6 813 928,45 złotych, z czego wydatki kwalifikowane stanowią 6 813 928,45 złotych. Na realizację tego poddziałania gminy pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 6 712 013,15 złotych. Wkład własny Beneficjenta zamyka się kwotą 101 915,30 złotych.

Gmina Borzęcin w ramach działania 4.4.3 otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 439 272,48 złotych. W ramach realizowanego w tym poddziałaniu projektu zmodernizowanych zostanie 50 źródeł ciepła. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła wynosi 8 000,00 złotych, plus maksymalnie do 1000,00 złotych na dofinansowanie instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego. Podobnie, jak w przypadku pierwszego projektu, z uwagi na fakt, że na etapie ankietyzacji, zapotrzebowanie na dofinansowanie prac modernizacyjnych zgłosiła większa liczba właścicieli budynków mieszkalnych, przyjęto możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych modernizacji systemów grzewczych, w przypadku pojawienia się oszczędności. Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W czasie tym zakłada się monitoring prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczej, w tym minimum jednokrotną wizytę u każdego beneficjenta ostatecznego w okresie 5 lat po rzeczowej realizacji projektu.

Według stanu na dzień 11 grudnia br. wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak podpisał 8 umów z mieszkańcami.

Warto podkreślić, że mieszkańcy gminy Borzęcin, którzy nie zakwalifikowali się do wymiany pieców w ramach ww. projektów ze względu na brak miejsc lub znajdują się na liście rezerwowej mają możliwość skorzystania z Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Warunkiem podstawowym w tym przypadku jest wymiana pieca węglowego na gazowy lub na paliwa stałe, przy spełnieniu parametrów urządzeń określonych w programie.

Więcej informacji na stronie https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>