Menu

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY PARKINGOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się? Poznaj nowe zasady przyznawania karty parkingowej obowiązujące od 1 lipca 2014 r. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność nie dłużej niż do 30 listopada 2014r.

Na podstawie ważnych orzeczeń wydanych do 30.06.2014 r. karty parkingowe będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mające ustaloną przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem „04-O”, „O5-R” lub „10-N”. Osoby te muszą posiadać w orzeczeniu wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych.

Osobom niepełnosprawnym legitymującym się innym niż wspomniane orzeczenie karty parkingowe będą przyznawane na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności wydanych po 1 lipca 2014 r.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które posiadają samochód do ich przewozu. W takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

Dodatkowe informacje dotyczące nowych zasad przyznawania kart parkingowych obowiązujących od 1 lipca 2014 r.:

– kartę parkingową będą mogły otrzymać (niezależnie od przyznanego symbolu przyczyny niepełnosprawności) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych mające znacznie ograniczone możliwości w zakresie poruszania się. Osoby te powinny posiadać pozytywnie zaopiniowane wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej;

– osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) i jednocześnie mające znacznie ograniczone możliwości w zakresie poruszania potwierdzone pozytywnym zaopiniowaniem wskazania o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

– karty parkingowe wydawać będzie przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z miejscem zamieszkania lub pobytu osoby niepełnosprawnej

– karty będą ewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Kara za bezprawne posługiwanie się kartą parkingową wynosi 2 tys. zł.

   Dodatkowych informacji będą udzielały odpowiednie według miejsca zamieszkania lub pobytu Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonujące w województwie małopolskim.

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>