Menu

Małopolscy sołtysi chcą być ekspertami!

„Profesjonalni Małopolscy Sołtysi w akcji” – taką nazwę nosi projekt realizowany obecnie  przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Działania w nim zawarte skierowane są do sołtysów, rad sołeckich i środowiska wiejskiego z województwa małopolskiego. Uczestnicy projektu dzięki kompleksowemu wsparciu podnoszą poziom zaangażowania społecznego i obywatelskiego oraz wzmacniają reprezentatywność ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej województwa małopolskiego.

Szkolenie „Profesjonalny Sołtys” było pierwszym działaniem w ramach projektu. Obejmowało 2 wyjazdy weekendowe – jeden w miesiącu lipiec, drugi w miesiącu wrzesień – w którym brała udział grupa 50 sołtysów. Tematyka obydwóch szkoleń była bardzo różnorodna.

W pierwszej części, która odbyła się w Hotelu Perła Południa w Rytrze, uczestnicy poznali m.in. tematykę komunikacji interpersonalnej i społecznej, diagnozy potencjału i zasobów mieszkańców w sołectwie. Nabyli także wiedzę o współdziałaniu w grupie mieszkańców i w środowisku lokalnym oraz o rolach w grupie i wykorzystaniu ich do budowania efektywnej grupy zadaniowej wśród mieszkańców w sołectwie oraz gminie. Dodatkowo poznali metody motywowania mieszkańców do działania i do realizacji inicjatyw lokalnych. Omawiano również temat wolontariatu na rzecz sołectwa i środowiska lokalnego.

Druga część szkolenia odbyła się w Pensjonacie Prezydent w Rabce Zdrój. Sołtysi zajmowali się tworzeniem „Beczki zasobów i problemów lokalnych naszego sołectwa / gminy”. Otrzymali wiedzę, która pozwoli przygotować taki dokument razem z mieszkańcami ze swoich terenów.  Sołtysi dowiedzieli się jak w oparciu o diagnozę lokalną planować i właściwie realizować inicjatywy społeczno – obywatelskie w sołectwie. Na szkoleniu poruszano także tematykę samego opracowywania inicjatyw lokalnych rozwiązujących problemy, ich prezentacji i promocji. Sołtysi nabyli umiejętności animacyjne, umiejętności liderskie i cechy lidera, które są niezbędnym elementem przy realizowaniu lokalnych działań społecznych. Istotna była część szkolenia o planowaniu strategicznym i planowaniu długofalowym w sołectwie, zgodnie ze strategią rozwoju gminy i potrzebami mieszkańców. Przy tym zagadnieniu omówiono także temat organizowania i przeprowadzania warsztatów ożywienia obywatelskiego w sołectwie/gminie przy udziale i zaangażowaniu mieszkańców. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się część szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działania realizowane w sołectwach i na terenach wiejskich.

Podczas wrześniowego pobytu w Rabce Zdrój, delegacja Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, złożyła kwiaty na grobie Śp. Antoniego Rapacza – Prezesem organizacji w latach 2001 – 2012. Złożono tym samym hołd za wszelką działalność realizowaną na rzecz sołtysów i środowiska wiejskiego w województwie małopolskim.

Kolejnym działaniem projektowym było szkolenie „Dialog obywatelski i planowanie w praktyce”. Tym razem wzięła w nim udział grupa 100 osób – każdy sołtys miał za zadanie zaangażować jednego członka ze swojej rady sołeckiej. Szkolenie, również wyjazdowe, tym razem odbyło się w miejscowości Groń, koło Białki Tatrzańskiej w październiku. Uczestnicy przede wszystkim poznali sztukę prowadzenia dialogu obywatelskiego. Poruszona została tematyka konsultacji społecznych – struktury, zasad i metod ich prowadzenia. Poznano narzędzie jakim jest skrzynka obywatelska, która ma za zadanie służyć prowadzeniu dialogu obywatelskiego z szerszym gronem mieszkańców i ich otoczeniem w sprawach ważnych dla społeczeństwa. Każde sołectwo po szkoleniu miało za zadanie utworzyć minimum 1 taką skrzynkę, by poprawić kontakt z lokalnym społeczeństwem, bardziej poznać jego problemy, oczekiwania i propozycje. Oprócz tego na szkoleniu dyskutowano na temat planowania strategicznego w pracy społecznej. Przypominano także jak powinny wyglądać Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego, które dwukrotnie będą organizować sołtysi w swoich sołectwach, a które są kolejnym elementem projektu.

Obecnie pierwsze Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego odbyły się już w 14 sołectwach, znajdujących się m.in. w powiecie brzeskim, gorlickim, oświęcimskim. W roku 2020 zostaną one również przeprowadzone w powiecie tarnowskim suskim, sądeckim, miechowskim, proszowickim i wadowickim. Warsztaty mają charakter otwarty. Dotychczas brały w nich udział różne grupy społeczne m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, dzieci i młodzież, środowisk duchownych oraz przedstawiciele jednostek samorządowych – radni, wójtowie, sekretarze i skarbnicy gmin. Liczba osób, które skorzystały z warsztatów przekroczyła 400 osób. Obserwując dotychczasowe spotkania, widać aktywność obecnych  na nich mieszkańców i zaangażowanie, zarówno przy wyrażaniu opinii, jak i przy realizowaniu  powierzonych zadań.

Po przeprowadzeniu warsztatów we wszystkich biorących udział w projekcie sołectwach, przewidziano także możliwość otrzymania dofinansowania do realizacji wypracowanej podczas warsztatów inicjatywy.

Ostatnim etapem projektu będzie organizacja imprezy obywatelskiej Regionalne Porozumienie Środowisk Wiejskich. Podczas niej prelegentami będą m.in. sołtysi i członkowie rad sołeckich, prezentując efekty zrealizowanych inicjatyw, jakie udało się zorganizować w ramach projektu, a także pozostałe pomysły na inicjatywy społeczne na rzecz środowisk sołeckich wypracowane w ramach warsztatów. Podczas imprezy zostanie zawarte Porozumienie Środowisk Wiejskich, którego zadaniem będzie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego oraz wojewódzkiego.

Wszelkie działania realizowane w projekcie służą wzmocnieniu potencjału środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów i ich kompetencji, a także aangażować społeczność lokalną w życie publiczne. Szkolenia pozwoliły na pewno na integrację, poznanie się i nawiązanie współpracy pomiędzy sołtysami i sołtyskami z różnych gmin województwa małopolskiego. Istotnym jest fakt, że wszelkie formy szkoleniowe i warsztatowe są prowadzone przez profesjonalnych i doświadczonych trenerów i są prowadzone w formie Interaktywnej. Uczestnicy wymieniali swoje poglądy w grupach, tworzyli mapy myśli, poznali takie narzędzia jak metaplan czy giełdę pomysłów, mieli okazję obejrzeć filmy z dobrymi praktykami, rozwiązywać testy i zadania czy też ćwiczyć wystąpienia publiczne podczas prezentacja wypracowanego materiału. Po szkoleniach uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności.

– Jestem dumny, z tego, że sołtysi i mieszkańcy wsi są bardzo aktywnymi i zaangażowanymi osobami w województwie małopolskim. Tym bardziej się cieszę, że dzięki realizowanemu dofinansowanemu projektowi poprzez nasze Stowarzyszenie mogliśmy odkryć i dostrzec ten potencjał – mówi Grzegorz Przybyło, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. – Jest to pierwszy taki projekt skierowany do środowiska wiejskiego z całej Małopolski. Potrzeba realizacji takiego zadania była zgłaszana do nas wielokrotnie. Stąd mieliśmy naprawdę dużo zgłoszeń od sołtysów z różnych zakątków regionu, którzy wyrażali chęć uczestniczenia w projekcie  i skorzystania z przewidzianych w nim np. szkoleń czy warsztatów. Mieliśmy możliwość zakwalifikowania do projektu aż albo raczej tylko 50 sołtysów i ich sołectw. Będąc obecnie na półmetku działań, mamy wiele informacji zwrotnych od uczestników, że są bardzo wdzięczni za udział, za sposobność wymiany  doświadczeń, że mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, podzielić swoimi bolączkami, zdobyć wiedzę i poznać innych sołtysów. Potwierdzają to również opinie wyrażone w ankietach ex post. Warto wspomnieć o tym, że we wszelkich działaniach, oprócz tego, że jest przewidziany catering w ramach projektu, sołtysi i sołtyski częstują lokalnymi produktami, wyrobami, pokazując w ten sposób tradycję i kulturę danego obszaru. Opowiadając o projekcie „Profesjonalni Małopolscy Sołtysi w akcji”, często pada pytanie ile kosztuje udział w takim projekcie. Gdy w odpowiedzi słyszą, że udział jest bezpłatny patrzą wszyscy z niedowierzaniem. Wspomnę także w tym miejscu, że projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, a nasze Stowarzyszenie jest realizatorem projektu – dodaje Prezes. Korzystając z możliwości, z okazji Zbliżających Świąt Bożego Narodzenia w imieniu naszego Stowarzyszenia pragnę życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, czasu spędzonego w gronie najbliższych i dużo zdrowia na Nowy Rok.

Projekt „Profesjonalni Małopolscy Sołtysi w akcji” jest realizowany od 15.05.2019 r., a jego zakończenie przewiduje się na 30.06.2020 r. Obecnie serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Sołeckich Warsztatach Ożywienia Obywatelskiego, o których informacje można uzyskać m.in. od sołtysów. Wszelkie bieżące informacje na temat realizowanego projektu i innych inicjatyw znajdą Państwo na i stronie WWW na Facebooku Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

Prezes Grzegorz Przybyło jako koordynator projektu rozpoczyna szkolenie w Rytrze

 

Uczestnicy lipcowego szkolenia „Profesjonalny Sołtys” w Rytrze

 

Druga część szkolenia „Profesjonalny Sołtys” Rabka Zdrój

 

Delegacja sołtysów złożyła kwiaty przy grobie Śp. Antoniego Rapacza

 

Rozwiązywanie testów sprawdzających nabytą wiedzę

 

Praca w grupach sprzyjała wymianie zdań i poglądów

 

Wspólne biesiadowanie podczas szkoleń z możliwością degustacji produktów lokalnych

 

Trenerzy szkolący w projekcie to doświadczeni specjaliści

 

Wręczanie certyfikatów ze szkoleń

 

 

Wręczanie certyfikatów ze szkoleń

                                   

Dumni sołtysi po otrzymaniu certyfikatów  

 

Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich po skończonym szkoleniu w Groniu

 

 

Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego

 

Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego

                                       

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>