Menu

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zaprasza

Wraz z przyjęciem pierwszego pensjonariusza, w dniu 8 marca br. rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych, przez gminę Borzęcin w ostatnim czasie. O tyle ważny, że wpisuje się służbę, na rzecz i dla dobra drugiego człowieka.

Gmina Borzęcin zrealizowała projekt pn. „Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie”. Na bazie byłego Domu Parafialnego (segment A – 3 kondygnacyjny) powstał obiekt, który tworzą dodatkowe segmenty: B i C 4-kondygnacyjne. Powierzchnia zabudowy tego największego aktualnie w gminie Borzęcin budynku wynosi 1.587 m2,  a powierzchnia użytkowa 4745 m2, z czego blisko 95% jest przeznaczone na cele Domu Pomocy Społecznej.

Historia budowy

Dom Parafialny w Borzęcinie został wybudowany w latach 30-tych XX wieku staraniem parafii i borzęcińskiej inteligencji. Wykorzystywany był przez lata do rozmaitych celów głównie zdrowotnych (ośrodek zdrowia), kulturalnych i religijnych (sali teatralna i katechetyczna), do prowadzenia działalności pocztowej i telekomunikacyjnej (urząd pocztowy),  na lokalach mieszkalnych skończywszy. Od 1996 roku, kiedy wyprowadziła się z niego placówka Poczty Polskiej pozostawał jako pustostan.

 W roku 2005 zrodził się pomysł utworzenia na bazie popadającego w ruinę, niezagospodarowanego budynku placówki, która zaspokoi potrzeby mieszkańców gminy i regionu w zakresie rehabilitacji i szeroko pojętej pomocy społecznej. Jako, że działka na której posadowiony był budynek parafialny była zbyt mała (0,36 ha), postanowiono o zakupie sąsiadującego z nią terenu zabudowanego budynkami magazynowo – handlowymi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Borzęcinie” o powierzchni 0,20 ha. Zakup sfinalizowano 12 maja 2005 roku za kwotę 62 500 złotych.

W dniu 21 czerwca 2006 roku, po uzyskaniu zgody Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podpisano akt notarialny, w wyniku którego Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym przekazała w darowiźnie na rzecz gminy Borzęcin obiekt Domu Parafialnego wraz z działką na wspomniany cel.

W roku 2007 Gmina przystąpiła do wykonania projektu budowlanego rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu na Dom Pomocy Społecznej, a w marcu 2010 roku uzyskała pozwolenie budowlane. Wykonawcą projektu była firma „Meritum” z Chrzanowa, a koszt jego opracowania zamknął się kwota 73 078 złotych.

Pod koniec 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór w ramach działania 6.3. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, poddziałanie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, schemat B – opieka społeczna, w wyniku którego gmina Borzęcin uzyskała dofinansowanie realizacji zadania, w ramach złożonego wniosku. W dniu 1 marca 2011 roku, w Domu Ludowym w Borzęcinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, którą parafowali: w imieniu Zarządu Województwa  Małopolskiego, wicemarszałek Wojciech Kozak, a w imieniu gminy Borzęcin wójt Janusz Kwaśniak.

W latach 2010-2012 wykonano prace stanu surowego zamkniętego obiektu. Koszt realizacji  odebranego w czerwcu 2012 roku etapu, którego wykonawcą była Chemobudowa Kraków S.A. zamknął się kwotą 4,68 mln złotych. W 2012 roku zdecydowano o wykonaniu dodatkowych opracowań projektowych dla zwiększenia funkcjonalności obiektu i zmniejszenia kosztów jego eksploatacji. Zaprojektowano instalacje niskoprądowe, zagospodarowanie terenu i ogrodzenie, zdecydowano o utwardzeniu pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej i sposobie odprowadzenia wód opadowych.

W 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na pozostałe do wykonania prace. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę II etapu robót, którym została firma EKO-BUD sp. z  o. o. z Tarnowa. Z uwagi na wprowadzone dodatkowe zmiany projektowe w trakcie robót II etapu, w tym w szczególności w zakresie wentylacji mechanicznej oraz zmiany w sieci kanalizacji sanitarnej ustalono termin zakończenia robót budowlanych na dzień 30 czerwiec 2015 roku.  Ostatecznie odbioru końcowego dokonano w grudniu 2015  roku.

W dniu 30 czerwca 2016 roku ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej z dniem 7 września zatrudniono na tym stanowisku Jolantę Zajączkowską, która niezwłocznie przystąpiła do organizacji Ośrodka.

 W II połowie 2016 roku rozpoczęto kompletowanie pierwszego wyposażenia w ramach oddzielnych przetargów branżowych. W ramach  wyposażenia meblowego zamówiono m.in. tapczany, stoły, szafki, regały, krzesła. W zakresie wyposażenia AGD zakupiono: pralki, szafy suszarnicze, magiel, akcesoria do utrzymania czystości. Oddzielne postępowanie przeprowadzono dla zakupu sprzęt komputerowego dla administracji, telewizorów, telefonów i wykonania sieci. W ramach kolejnego przetargu zakupiono wyposażenie opiekuńczo – zdrowotne, w tym: podstawowy  sprzęt do rehabilitacji mieszkańców DPS, aparat EKG, 3 profesjonalne lóżka szpitalne (dla osób leżących) specjalistyczne wózki i podnośnik pacjenta. W kolejnym etapie wyposażono kuchnię zamawiając m.in.: wysokiej klasy piec konwekcyjny, kuchnie i taborety gazowe, zmywarkę kapturową, chłodnię i mroźnię. Ostatnim realizowanym zamówieniem była dostawa i montaż żaluzji i  rolet okiennych. Wartość pierwszego wyposażenia zamknęła się kwotą  841 tysięcy złotych.

Łączny koszt budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zamknął się kwotą blisko 13 milionów złotych, z czego 4,2 miliona złotych to pozyskane dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, a 200 tysięcy złotych to wsparcie finansowe ze strony samorządu powiatu brzeskiego. Nakłady budżetu gminy Borzęcin na realizację tego zadania to kwota blisko 8,6 miliona złotych.

W dniu 23 lutego 2017 roku Wojewoda Małopolski wydał decyzję zezwalającą gminie Borzęcin na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Docelowo Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej będzie działać w sektorze pomocy społecznej i sektorze usług medycznych. Usługi te będą świadczone przez pomoc społeczną – całodobowy dom pomocy społecznej i ośrodek wsparcia oraz w postaci świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. W obiekcie znajdują się 42 pokoje z łazienkami, 2 pokoje gościnne, sanitariaty, pokoje biurowe, gabinety lekarskie, pomieszczenia terapii zajęciowej, szatnie pielęgniarzy i pielęgniarek, pomieszczenia do rehabilitacji, świetlica, jadalnie, kuchnia, aneksy kuchenne, kaplica, pralnie i kotłownia.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych, umożliwia profesjonalną opiekę, rehabilitację w tym prowadzenie zajęć arteterapii w ramach działań gerontopedagogicznych. Centrum, w ramach Domu Pomocy Społecznej może przyjąć 100 pensjonariuszy i docelowo taka liczba jest planowana na koniec 2017 roku. Realnym rezultatem rozpoczęcia działalności Regionalnego Centrum, oprócz miejsc pobytowych w DPS,  są miejsca pracy, których docelowa liczba sięga sześćdziesięciu.

Kto może być pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przysługuje Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba, taka kierowana jest do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej czyli organ gminy na której terenie jest ta osoba zameldowana na stałe.
Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie wydaje organ gminy prowadzącej Dom.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność za pobyt w Domu wtedy osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

  1. a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
  2. b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa.

Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.
W Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zapewniamy całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie i osobom w podeszłym wieku. Placówka świadczy mieszkańcom domu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Świadczone przez całą dobę usługi opiekuńcze to udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, pielęgnacja, w tym pielęgnację w czasie choroby, opieka higieniczna, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem. Usługi bytowe to zapewnienie miejsca pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości.

Świadczone usługi uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

 

oprac: Jolanta Zajączkowska

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>